Yhteistyö koulun kanssa mahdollisuus seuroille

Koulujen ovet ovat avautuneet viime vuosina Liikkuva koulu -ohjelman vauhdittamana ulkopuolisille toimijoille. Ensi syksynä voimaan tuleva uusi opetussuunnitelma korostaa yhteistyön tekemistä 3. sektorin kanssa.

Voisiko oma seurasi järjestää liikuntakerhoa koululla? Seuran kannattaa tehdä koululle selkeä tarjous yhteistyöstä koulun kanssa. Kerhosisällön rakentamisessa hyvänä apuna ovat urheilujärjestöjen valmiit kerho- ja harrastepaketit. Kouluilla on ennen kaikkea tarve saada monipuolisia matalan kynnyksen kerhoja, joihin kaikki lapset voivat osallistua.

Useamman seuran yhdessä järjestämistä monilajikerhoista on myös paljon hyviä kokemuksia ja ne kiinnostavat oppilaita. Monilajikerhon voi toteuttaa esimerkiksi siten, että yksi seura toteuttaa liikuntakerhon maanantaisin, toinen tiistaisin, kolmas keskiviikkoisin. Jos haluaa kerhon vain yhtenä päivänä viikossa, voivat seurat aikatauluttaa toteutuksen: elo-syyskuussa vastuussa yksi seura, loka-joulukuussa toinen, tammi-maaliskuussa kolmas. Mahdollisuuksia on monia yhdessä tai yksin, kerran tai useamman kerran viikossa, yhdellä tai useammalla koululla. Suunnittelu kannattaa aloittaa nyt!

Seuran tai seurojen tarjouksesta pitäisi käydä ilmi:

- mitä tarjotaan (millainen kerho)
- kenelle toiminta on tarkoitettu (luokka-aste, tytöt – pojat, vähän liikkuvat)
- kerhon kesto (lukuvuosi, lukukausi, periodi)
- milloin kerho halutaan järjestää (viikonpäivä, kellonaika)
- kuka vastaa toiminnasta
- mitä toiveita koulun suuntaan (tarvitaanko koululta rahoitusta, tiloja, välineitä tms.)

On hyvä tiedostaa, että monessa koulussa on koulupäivän rakennetta muokattu siten, että kerho- tai muuta harrastustoimintaa voidaan järjestää myös aamuisin tai keskellä koulupäivää (pitkät välitunnit). Toinen tärkeä asia on muistaa, että koululla on oma perustehtävä ja sen toimintaa ohjaavat normit. Tutustuminen kouluun toimintaympäristönä helpottaa yhteistyön aloittamista.

Lisätietoa:
Uusi OPS2016 liikkumisen edistämisen ja yhteistyön näkökulmasta
Aamu- ja iltapäivätoiminnan ja kerhotoiminnan laatukriteerit. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:29.

Yhteys kunnan kerhokoordinaattoriin


Ensimmäinen yhteydenotto ja tarjous kannattaa tehdä paikkakunnan kerhokoordinaattorille. Kerhokoordinaattori hallinnoi kunnan kerhotoiminnan resursseja ja on selvillä yksittäisten koulujen tarpeista ja toiveista. He myös jakavat kerhotunnit kouluille. Kerhotoiminnan määrärahoilla voidaan korvata esim. ohjaajan palkka ja tilakustannukset sekä hankkia tarvittaessa myös välineistöä kerhotoimintaan.

Yhteydenotto koordinaattoriin olisi hyvä tehdä mahdollisimman aikaisin keväällä. Silloin koordinaattorille jää aikaa välittää seurojen toiveet ja tarjoukset koulujen suuntaan. Päätökset tulevan lukuvuoden kerhoavustuksesta kunnat saavat huhti-toukokuun vaihteessa, jonka jälkeen kerhotoimintaa seuraavan lukuvuoden osalta päästään raamittamaan.

Kuntakohtaisia listoja koordinaattoreista ei tällä hetkellä löydy yhdestä paikasta. Ajankohtaisimman tiedon koordinaattoreista saa alueellisten kerhotoiminnan kehittäjäverkostojen vetäjiltä tai sitten kunnan koulutusvirastosta. Liikunnan aluejärjestöt tarjoavat myös apua koulujen ja seurojen yhteistyön aloittamiseen.

Katso lisätietoja www.oph.fi
Liikunnan aluejärjestöjen yhteystiedot

Käytännöt sovitaan rehtorin kanssa


Seuran tai lajin yhteydenotto yksittäisiin kouluihin ja erityisesti sen rehtoriin on hyvä tehdä jo keväällä. Rehtori pystyy kuvaamaan koulun tarpeet. Ja jos seuran tarjous kiinnostaa, voi rehtori kirjata sen koulun alustavaan lukuvuoden toimintasuunnitelmaan.

Viimeinen hetki yhteyden otolle on koulun alku, jolloin toimintasuunnitelmat lyödään lukkoon yhdessä opettajakunnan kanssa.

Liikkeelle pienin askelin


Koulujen kanssa tehtävää yhteistyötä voi lähteä kokeilemaan myös kevyemmillä toimenpiteillä. Koulun oven avaaminen jollain yksittäisellä toimenpiteellä voi poikia myöhemmin laajempaa yhteistyötä. Tällaisia pienimuotoisia yhteistyökokeiluja voivat olla esimerkiksi:

- Lyhytaikaisen kerhon (3-4 kertaa) kokeilu koulun kanssa
- Liikunta- tai toimintapäivän järjestäminen yhdessä koulun kanssa (lauantaityöpäivien hyödyntäminen)
- Lajiesittelyjä liikuntatunneilla tai välituntisin
- Välituntitoiminnan järjestäminen – seuran omat junnut vertaisohjaajina
- TYHY-päivän järjestäminen koulun henkilökunnalle lajinne parissa

www.sport.fi/koulu/liikkuva-iltapaiva
www.liikkuvakoulu.fi/ideat/luokille-0-6/kerhot
www.liikkuvakoulu.fi/ideat/luokille-7-9/kerhot

 

Teksti ja kuva: Valo